Thursday, May 17, 2018சீரும் தங்கையும்

சீர்கொண்டு வந்தால்தான் தங்கையென்றார்! ஏழேழு
சீர்களாக நானும் குறள்சீரைத் தந்துவந்தேன்!
சீரும் சிறப்புடனும் வாழ்கவென்றே வாழ்த்தினேன்!
சீரேற்றாள் தங்கை படித்து.


அன்னையர் நாள் வாழ்த்து!

13.05.18

தியாகமென்ற சொல்லுக்கு வேர்ச்சொல்லே அன்னை!
தியாகமென்றால் என்னவென்று தியாகமென்ற சொல்லே
தியாகத்தை அன்னை யிடமிருந்து கற்ற
தியாகத் திருஉரு தாய்.

என்னதுமில்லை! உன்னதுமில்லை!

என்னது!உன்னது!என்றெல்லாம் சண்டையிட்டே
வன்பகையாயச் சேர்த்ததெல்லாம் வெள்ளத்தில் போனபோது
என்னதும் உன்னதும் ஒன்றாகி எங்கெங்கோ
கண்டபடி மாறியதே! என்னதும் உன்னதும்
எங்கென்று சொல்வாயா கூறு.

Sunday, May 13, 2018இன்னா நாற்பது

ஆசிரியர் கபிலர்

பாடல் 5

சிறை இல் கரும்பினைக் காத்து ஓம்பல் இன்னா;
உறை சோர் பழங் கூரை சேர்ந்து ஒழுகல் இன்னா;
முறை இன்றி ஆளும் அரசு இன்னா; இன்னா,
மறை இன்றிச் செய்யும் வினை.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
காக்கின்ற வேலியின்றிக் கன்னல் பயிரினத்தைக்
காப்பது துன்பமாகும்! வான்மழை வீட்டுக்குள்
ஊற்றுமாறு கூரை இருக்கின்ற வீட்டிலே
வாழ்தலோ துன்பமாகும்! நீதி மறந்தேதான்
ஆட்சி நடந்தால் அத்தகைய ஆட்சியோ
நாட்டுக்கே துன்பமாகும்! சூழ்ச்சி வலைபின்னும்
கூட்டுச் சதிச்செயல்கள் துன்பமாகும்! மக்களைத்
தாக்கினால் துன்பமயம் நாடு.

இன்னா நாற்பது

ஆசிரியர் கபிலர்


பாடல்: 04

எருது இல் உழவர்க்குப் போகு ஈரம் இன்னா
;கருவிகள் மாறிப் புறங்கொடுத்தல் இன்னா;
திருவுடையாரைச் செறல் இன்னா; இன்னா,
பெரு வலியார்க்கு இன்னா செயல்.
------------------------------------------------------------------------------------
எருதின்றி வாடும் உழவரிடம் உள்ள
நிலத்திலே ஈரம் இருந்தாலும் அந்த
நிலத்தால் பயனில்லை,துன்பமே! போரில்
கருவிகளை விட்டுவிட்டுத் தோல்வியால் ஓடும்
ஒருநிலை துன்பமே! செல்வந்த ரோடு
சுருக்கென்று கோபம் அடைதலோ துன்பம்!
கருத்தும் திறமையும் உள்ளவர்க்குத் தீங்கு
தருவது துன்பம் தரும்.

இன்னா நாற்பது

ஆசிரியர் கபிலர்

பாடல் 3
கொடுங் கோல் மற மன்னர் கீழ் வாழ்தல் இன்னா;
நெடுநீர்ப் புணை இன்றி நீந்துதல் இன்னா;
கடு மொழியாளர் தொடர்பு இன்னா; இன்னா
,தடுமாறி வாழ்தல் உயிர்க்கு.
------------------------------------------------------------------------
கொடுங்கோல் அரசன் குடிமக்க ளாக
உறுத்தலுடன் வாழ்வது துன்பம்! தெப்பம்
உறுதுணை யாயின்றி ஆழியை நீந்தும்
படுதுணிச்சல் துன்பம்! புண்படுத்தும் வன்சொல்
தொடுப்போர் தொடர்பிங்கே துன்பம்! அலைபோல்
தடுமாறும் உள்ளம் துன்ப மயந்தான்!
தடுமாற்றம் துன்பத்தின் ஊற்று.

இன்னா நாற்பது

ஆசிரியர் கபிலர்

பாடல் 2

பார்ப்பார் இல் கோழியும் நாயும் புகல் இன்னா;
ஆர்த்த மனைவி அடங்காமை நற்கு இன்னா;
பாத்து இல் புடைவை உடை இன்னா; ஆங்கு இன்னா
காப்பு ஆற்றா வேந்தன் உலகு.
---------------------------------------------------------------------------------------------
தவமேற்போர் கூடத்தில் கோழியும் நாயும்
இரைச்சலைக் கூட்டுவதால் துன்பமாகும்! இல்லாள்
அவையடக்கம்  இன்றிக்  கணவனின் சொல்லைப்
புவியிலே மீறுதல் துன்பந்தான்! மாதர்
பகுப்பற்ற  கோலப் புடவை அணிதல்
கொடுப்பது துன்பந்தான்! காப்பதற்கு வேந்தன்
உறுதுணை யற்றநாடு  துன்பந்தான்! இஃதை
நடுநிலை கொண்டுணர்ந்தால் நன்று.

இன்னா நாற்பது

ஆசிரியர் கபிலர்

பாடல் 1

பந்தம் இல்லாத மனையின் வனப்பு இன்னா;
தந்தை இல்லாத  அழகு இன்னா;
அந்தணர் இல் இருந்து ஊண் இன்னா;
 ஆங்கு இன்னா,மந்திரம் வாயா விடின்.
-------------------------------------------------------------------------------
சுற்றமற்ற வீட்டின் அழகெல்லாம் துன்பந்தான்!
உற்றதுணை தந்தையற்ற மைந்தன் அழகிங்கே
எப்பொழுதும் துன்பம்! எதிர்நீச்சல் வாழ்வாகும்!
முற்றும் துறந்த துறவோரின் இல்லத்தில்
நற்றமிழே! உண்டு களிப்பதோ துன்பந்தான்!
உச்சரிக்கும் மந்திரங்கள் நன்மை தராவிடில்
எக்கணமும் துன்பந்தான் சொல்.

Saturday, May 12, 2018இனியவை நாற்பது நிறைவு

பாடல் 40

பத்துக் கொடுத்தும், பதி இருந்து, வாழ்வு இனிதே;
வித்துக் குற்று உண்ணா விழுப்பம் மிக இனிதே;
பற்பல நாளும் பழுது இன்றிப் பாங்கு உடைய
கற்றலின் காழ் இனியது இல்.
-----------------------------------------------------------------------------------------
பத்துப் பொருள்கொடுத் தேனும் உறவூரில்
பற்றுடன் வாழ்தல் இனிதே! விதைநெல்லை
சுற்றி விதைத்துண்ண உள்ளதை  உண்ணாமல்
பற்றைத் தவிர்த்தல் இனிதாகும்! நாள்தோறும்
கற்றுத் தெளிய பயன்தரும் நூல்களைக்
கற்பதுபோல்  நற்செயல் ஏந்தும் இனிமைக்குச்
சற்றும் நிகரில்லை வேறு.


பாடல் 39

பிச்சை புக்கு உண்பான் பிளிற்றாமை முன் இனிதே;
துச்சில் இருந்து துயர் கூரா மாண்பு இனிதே;
உற்ற பொலிசை கருதி, அறன் ஒரூஉம்
ஒற்கம் இலாமை இனிது.
------------------------------------------------------------------------------------------
பிச்சை எடுத்துண்போர்  கோபம் அடையாமல்
முற்றும் அமைதியாய் வாழ்தல் இனிதாகும்!
கொட்டித் துடிக்கவைக்கும் துன்பம் சுழன்றாலும்
சற்றும் எவரிடமும் சொல்லாத பண்பினிது!
அட்டியின்றி பேராசைத் தூண்டினாலும் நேர்வழியை
விட்டு விடாமல் அறவழி நீங்காமல்
குற்றமின்றி வாழ்தல் இனிது
பாடல் 38

சிற்றாள் உடையான் படைக்கல மாண்பு இனிதே
;நட்டார் உடையான் பகை ஆண்மை முன் இனிதே
;எத்துணையும் ஆற்ற இனிது என்ப, பால் படும்
கற்றா உடையான் விருந்து. 38
---------------------------------------------------------------------------------------------
ஆயுதம் ஏந்தும் இளைஞர் படையினிது!
ஆல மரம்போன்ற சுற்றத்தைக் கொண்டோரின்
வேல்நிகர்த்த வன்பகை நீக்குகின்ற மாண்பினிது!
ஆவுடன் கன்றுள்ளோன் வீட்டு விருந்தினிது!
ஈவிரக்கப் பண்பே தலை.


பாடல் 37

இளமையை மூப்பு என்று உணர்தல் இனிதே;
கிளைஞர்மாட்டு அச்சு இன்மை கேட்டல் இனிதே;
தட மென் பணைத் தோள் தளிர் இயலாரை
விடம் என்று உணர்தல்.
--------------------------------------------------------------------------------------
துள்ளும் இளமைப் பருவத்தை வாட்டுகின்ற
பொல்லா முதுமையென எண்ணல் இனிதாகும்!
உள்ளத்தால் ஒன்றிவாழும் சுற்றத்தார் இன்சொல்லைத்
துய்த்தல் இனிதாகும்! மூங்கிலொத்த தோள்களும்
அல்லிமலர்  மென்மையும் கொண்ட மகளிரை
கொல்கின்ற நஞ்சாய் உணர்தல்   இனிதாகும்!
எல்லாம் நிலையில்லை இங்கு.பாடல் 36

அவ்வித்து அழுக்காறு உரையாமை முன் இனிதே;
செவ்வியனாய்ச் செற்றுச் சினம் கடிந்து வாழ்வு இனிதே;
கவ்வித் தாம் கொண்டு, தாம் கண்டது காமுற்று,
வவ்வார் விடுதல் இனிது.
---------------------------------------------------------------------------------------------
உள்ளத்தின் மாசாம் அழுக்காறு சொற்களைச்
சொல்லாமல் வாழ்தல் இனிதாம்!சினமென்னும்
பொல்லாத தீய குணத்தைத் தவிர்த்தேதான்
நல்லவராய் வாழ்தல் இனிதாம்! அடுத்தவர்
துய்க்கும் பொருளைப் பறிக்காமல் அப்பொருளை
உள்ளம் மறத்தல் இனிதாகும்! வாழ்க்கையில்
எள்ளளவும் பற்றின்(றி) இரு.பாடல் 35

ஒற்றினான் ஒற்றிப் பொருள் தெரிதல் மாண்பு இனிதே;
முன்தான் தெரிந்து முறை செய்தல் முன் இனிதே;
பற்று இலனாய்ப் பல்லுயிர்க்கும் பார்த்து
உற்றுப் பாங்கு அறிதல்
வெற்றி வேல் வேந்தர்க்கு இனிது.
-------------------------------------------------------------------------------
அறிவார்ந்த வேந்தன் ஓரொற்றன் கூறும்
செறிவான செய்தியை வேஏரொரு ஒற்றன்
முடிவுடன் ஆராய்தல் என்றும் இனிது!
நெறிபிறழ்ந்து போகாமல் ஆராய்ந்து பார்த்து
முறைதவறா நீதி வழங்கல் இனிதே! அனைத்தும்
பிறந்தோர் எல்லோரும் என்றும் சமமே!
இதைமனதில் கொண்டு  நடுநிலை யோடு
முறைசெய்தல் நாளும் இனிது.


பாடல் 34

எல்லிப் பொழுது வழங்காமை முன் இனிதே;
சொல்லுங்கால் சோர்வு இன்றிச் சொல்லுதல் மாண்பு இனிதே;
புல்லிக் கொளினும் பொருள் அல்லார் தம் கேண்மை
கொள்ளா விடுதல் இனிது.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
தெரியாத ஊர்நோக்கி நாமோ இரவில்
புரிந்ததுபோல்  போகாமல்  உள்ள(து ) இனிது!
தெளிவாகச் சொல்வதை இங்கே மறதி,
துளியுமின்றி சொல்தல் இனிது! கயவர்
வலியவந்து நட்பிழை பின்னுவதை என்றும்
தவிர்த்தலோ வாழ்வில் இனிது.

Wednesday, May 09, 2018


இனியவை நாற்பது 33

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்

ஊர்முனியா செய்தொழுகும் ஊக்கம் மிகஇனிதே
தானே மடிந்திராத் தாளாண்மை முன்இனிதே
வாய்மயங்கு மண்டமருள் மாறாத மாமன்னர்
தானை தடுத்தல் இனிது. 33

ஊர்மக்கள் இங்கே வெறுக்காத நற்செயலை
ஊரறிய செய்கின்ற ஊக்கம் இனிதாகும்!
சோர்வளிக்கும் சோம்பலின்றி காட்டும் முயற்சிக்குத்
தோள்கொடுக்கும் ஆண்மை இனிதாகும்! வீரமிகு
போர்முனையில்  ஆற்றல் மிளிரும் அரசனுடன்
போரிடும்  வேந்தன் புகழுக்  கினிதாகும்!
பாரிலே நற்புகழை நாட்டு.

இனியவை நாற்பது 32

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்

சுற்றறிந்தார் கூறுங் கருமப் பொருள்இனிதே
பற்றமையா வேந்தன்கீழ் வாழாமை முன்இனிதே
தெற்றென இன்றித் தெளிந்தாரைத் தீங்கூக்காப்
பத்திமையிற் பாங்கினியது இல். 32


படித்தவர்கள் கூறும் கருத்தின் பயன்கள்
நெறிப்படுத்தும் பண்போ இனிதாகும்! அன்பின்
துடிப்பின்றி ஆள்பவரின் கீழிங்கே நாளும்
துடிதுடித்து வாழாமை என்றும் இனிதே!
கெடுதிகள் செய்தாலும் அப்படிச் செய்த
கெடுமதி் யாளரிடம் அன்பாய் இருக்கும்
நடுநிலைத் தன்மை இனிது.


மே நாள்  வாழ்த்து!

உழைக்கின்ற வர்க்கம் மகிழ்ச்சியாக  வாழ்ந்தால்
பிழைக்கின்ற வர்க்கம் மகிழ்ச்சியாக வாழும்!
உழைப்போம்! உழைப்பை மதிப்போம் ! உயர்வோம்!
உழைப்பே உலகின் உயிர்.

துப்புரவுத் தொழிலாளரே மேலோர்!

வீட்டுக்குள் நம்குப்பை துர்நாற்றம் வீசினால்
மூக்கைப் பிடித்து நடந்துசெல்வோம்-- கூட்டுகின்றார்
மூக்கைப் பிடிக்காமல் துப்புரவுத் தொண்டர்கள்
நாட்டில் குவிந்திருக்கும் அத்தனைக் குப்பைகளை!
ஆற்றலில் மேலோர் இவர்.

Saturday, April 28, 2018

இனியவை நாற்பது 31

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்

அடைந்தார் துயர் கூரா ஆற்றல் இனிதே
;கடன் கொண்டும் செய்வன செய்தல் இனிதே;
சிறந்து அமைந்த கேள்வியர் ஆயினும்,
ஆராய்ந்துஅறிந்து உரைத்தல் ஆற்ற இனிது.
------------------------------------
அடைக்கலமாய் வந்தவரின் துன்பத்தைப் போக்கும்
நிறைவான பண்பே இனிது! கடமை
நிறைவேற்ற இங்கே கடனுடனை வாங்கி
முறைப்படுத்தல் என்றும் இனிதே!அறிவில்
சிறந்தோராய் வாழ்ந்தாலும் பேசும் பொருளை
அகத்திலே ஆராய்ந்து சொல்தல் இனிது!
கடமையைக் கண்போலப் போற்று.


இனியவை நாற்பது 30

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்

நன்றிப் பயன் தூக்கி வாழ்தல் நனி இனிதே
;மன்றக் கொடும்பாடு உரையாத மாண்பு இனிதே;'
அன்று அறிவார் யார்?' என்று அடைக்கலம் வெளவாத
நன்றியின், நன்கு இனியது இல்.
-------------------------------------------------------------------------------------------
செய்த உதவியை என்றும் நினைப்பதே
உய்கின்ற பண்பிற் கினிதாகும்! நீதிநெறி
எள்ளளவும் சாயாமல் இங்கே நடுநிலையைத்
துல்லியமாய்ப் போற்றும் பெருமை  இனிதாகும்!
நல்லவர் என்றே அடைக்கலமாய் வந்ததை
கள்ளமனங் கொண்டே பறிக்காத நல்லொழுக்க
வல்லமை வாழ்வில் இனிது.இனியவை நாற்பது 29

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்


கயவரைக் கை இகந்து வாழ்தல் இனிதே
;உயர்வு உள்ளி ஊக்கம் பிறத்தல் இனிதே;
'எளியர், இவர்!' என்று இகழ்ந்து
 உரையாராகி,ஒளி பட வாழ்தல் இனிது.
-----------------------------------------------------------------------------------
நீசரை நீக்கியே வாழ்தல் இனிதாகும்!
நாடறிய தன்னுயர்வைச் செம்மைப் படுத்தியே
மாசற்ற பண்புடன் வாழ்தல் இனிதாகும்!
வாடும் வறுமையிலும் செம்மை யுடன்வாழ்தல்
ஈடற்ற வாழ்வின் இனிது.

இனியவை நாற்பது 28

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்

ஆற்றானை, 'ஆற்று' என்று அலையாமை முன் இனிதே
;கூற்றம் வரவு உண்மை சிந்தித்து வாழ்வு இனிதே;
ஆக்கம் அழியினும், அல்லவை கூறாததேர்ச்சியில்
தேர்வு இனியது இல்.
----------------------------------------------------------------------------------------------
செயலைப் புரிந்துசெய்யும் ஆற்றலற்ற ஆளைச்
செயல்புரியச் சொல்லாத ஆற்றல் இனிதே!
மரணத்திற்(கு) அஞ்சாத  உள்ளம் இனிது!
வளங்கள் அழிந்தாலும் தீயசொற்கள் தம்மை
விளம்பாமல் வாழ்தல் இனிது.இனியவை நாற்பது

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்

பாடல் 27

தானம் கொடுப்பான் தகை ஆண்மை முன் இனிதே;
மானம் பட நஞவரின் வாழாமை முன் இனிதே
;ஊனம் கொண்டாடார், உறுதி உடையவைகோள்
 முறையால் கோடல் இனிது.
---------------------------------

கொடைமனம் கொண்டோர்  பெருமை இனிது!
கறைபடிந்து மானம் இழக்காமல் வாழும்
முறையான வாழ்க்கை இனிதாகும்!குற்றம்
குறைகளை மற்றவர்மீது சுமத்தாத பண்போ
நிறைவைக் கொடுக்கும் இனிதாம்! உணர்!
முறையாக நல்லதைப் பெற்றேதான் வாழ்தல்
நிதமும் இனிதுதான் சொல்.


இனியவை நாற்பது

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்

பாடல் 26

நச்சித் தற் சென்றார் நசை கொல்லா மாண்பு இனிதே
;உட்கு இல்வழி, வாழா ஊக்கம் மிக இனிதே
;எத் திறத்தானும் இயைவ கரவாத
பற்றினில் பாடயங்கு இனியது இல்.
------------------------------------
நற்பொருளை நாடி உதவிசெய்ய வேண்டிநின்றால்
உற்றதுணை யாகி நிறைவேற்றும் பாங்கினிது!
சற்றும் மதியாதா ரையொதுங்கி வாழ்கின்ற
அக்கறை கொண்டுவாழும் உள்ளம் இனிது!
மற்றவர்க்கு ஈயும்  பொருளை மறைக்காத
அற்புத உள்ளம் இனிது.


இனியவை நாற்பது

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்

பாடல் 25

ஐ வாய் வேட்கை அவா அடக்கல் முன் இனிதே
;கைவாய்ப் பொருள் பெறினும்,
 கல்லார்கண் தீர்வு இனிதே;
நில்லாத காட்சி நிறை இல் மனிதரைப்
புல்லா விடுதல் இனிது.
-------------------------------------
அய்ம்புலனின் ஆசை தவிர்த்தல் இனிதாகும்!
பல்வளம் வந்தாலும்பொல்லாதார் கூட்டுறவைத்
தள்ளிவைத்தல் என்றும் இனிதாகும்! இவ்வுலகம்
கல்வெட்டாய் நின்று நிலைக்குமென்பார் நட்பிற்குப்
புள்ளிவைத்தல் இங்கே இனிது.

பாடல் 24

வெல்வது வேண்டி வெகுளாதான் நோன்பு இனிதே;
ஒல்லும் துணையும் ஒன்று உய்ப்பான் பொறை இனிதே;
இல்லது காமுற்று, இரங்கி இடர்ப்படார்
செய்வது செய்தல் இனிது.
-------------------------------
பண்பை உயர்த்த, சினமின்றி வாழ்பவன்
கொண்ட தவமோ இனிதாகும்! மேற்கொண்ட
தன்பணி தன்னை நிறைவேற்றக் காட்டுகின்ற
வன்மை உடையோன் பொறுமை இனிதாகும்!
தன்னிடம் இல்லாப் பொருளை நினைக்காமல்
துன்பம் தவிர்த்தல் இனிது.
--------------------------------------


வேடம் தவிர்!

சொல்லுக்கும் செய்யும் செயலுக்கும் வேறுபாடோ
எள்ளளவே என்றாலும் எள்ளிநகை யாடுவார்!
செய்ய இயன்றதைச் சொல்லுங்கள்!  சொல்வதைச்
செய்யுங்கள்!  வேடம் தவிர்.

மக்கள் தொலைக்காட்சி வாழ்க!

மக்கள் தொலைக்காட்சி காட்டும் நிகழ்ச்சிகளில்
அக்கறை கொண்டே மணக்கிறதுசெந்தமிழ்!
எக்கலப்பும் இன்றி  தமிழ்த்தொண் டாற்றுகின்றார்!
நற்றமிழ்போல் வாழ்கபல் லாண்டு.


 தாய்மனம்!

தாயின் மனமோ குழந்தை மனமாகும்!
சேய்களை மையப் படுத்திச் சுழன்றிருப்பாள்!
சேய்க்கோ வயதென்ன ஆனபோதும்  சேயென்பாள்!
சேயின் வயது தடையில்லை! தன்னலத்தைத்
தாயிங்கே பார்க்கமாட்டாள்! சேய்நலமே வாழ்க்கையில்
தாயின் உயிர்மூச்சாம்! சாற்று.


பழமொழி!
வீட்டுக்குவீடு வாசப்படி!

வீட்டுக்கு வீடிங்கே வாசப் படிகள்தான்!
வீட்டில் மொசைக்கென்றால் வண்ணவண்ணச் சிக்கல்கள்!
 வீட்டில் கருங்கல்!  சொரசொரப்பாய் சிக்கல்கள்!
வீட்டிலே ரெட்ஆக்சைட்? ஊடலும் கூடலும்!
வீட்டில் பளிங்கா? நழுவலாகச் சிக்கல்கள்!
வீட்டுக்குள் ஆயிரம் சிக்கல்கள்! தோன்றினாலும்
வீட்டுக்குள் ஆடி அடங்கவேண்டும்! இல்லையேல்
நாட்டுக்குள் நாநடனம் செய்ய அனுமதித்தால்
வீட்டின் மதிப்பழியும் சொல்.ஞானியின் பேரன் விக்ரம்
பிறந்தநாள் 24.04.18

வாழ்த்துப் பாடல்

விக்ரம் என்ற ஓவியர்!
விறுவிறுப் பான ஓவியர்!
அக்கறை கொண்டே சித்திரத்தை
அழகாய் வரையும் ஓவியர்.!

இன்று விக்ரம் பிறந்தநாள்!
மகிழ்ச்சி பொங்கும் சிறந்தநாள்!
நூற்றுத் தொண்ணூ றோவியங்கள்
ஆற்றல் மிளிரப் படைத்துவிட்டார்!

ஆயிரம் ஆயிரம் படைத்தேதான்
ஓவிய ராக வாழியவே!
பெற்றோ ருக்கும் நாட்டிற்கும்
பெருமை சேர்ப்பார் அய்யமில்லை!

தாத்தா பாட்டி மகிழ்ச்சியிலே
துள்ளிக் குதிக்கும் இனியநாள்!
படிப்பும் இந்தத் திறமையும்
இணைந்தே வளர வாழ்த்துகின்றோம்!

நற்றமிழ் போல பல்லாண்டு
நாடு போற்ற வாழியவே!
குறள்நெறி போற்றி வாழியவே!
குவலயம் மெச்ச வாழியவே!

வாழ்த்தி மகிழ்வது வள்ளுவர் குரல் குடும்பம்

 பிறர் தர வாரா!

அன்னம், பறவைகள் கூட்டத்தில் வாழ்ந்தாலும்
தன்பண்பாம் பாலெது? நீரெது? என்றேதான்
நன்கறியும்! யாருடன் நட்பெனினும்  நல்லொழுக்கப்
பண்பைக் கடைப்பிடிக்கும் தன்னிலையை மாற்றாமல்
என்றுமே வாழ்தல் சிறப்பு.

Sunday, April 22, 2018புகழொடு் தோன்றுக!

இந்தப் பிறவியில் ஈட்டுகின்ற நற்புகழால்
இந்த உடல்மறைந்து போனபின்பும் அப்புகழால்
என்றும் பெயர்சொல்லிப் போற்றவேண்டும் எல்லோரும்!
பண்பால் நிலைக்கும் புகழ்.


இனியவை நாற்பது

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்

பாடல் 23

காவோடு அறக் குளம் தொட்டல் மிக இனிதே;
ஆவோடு பொன் ஈதல் அந்தணர்க்கு முன் இனிதே
;பாவமும் அஞ்சாராய், பற்றும் தொழில் மொழிச்
சூதரைச் சோர்தல் இனிது.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
சோலை அரவணைக்கும் நீர்க்குளத்தை வெட்டுதல்
காலமெலாம் வாழ இனிதே! அறச்சான்றோர்
வாழ பசுவுடன் பொன்னளித்தல் தேனினிது!
கோழைக் கயவராகி சூதாடும் கும்பலை
பாலைமனப் பித்தரை நீக்கல் இனிதாகும்!
தூயமனம் சான்றோர் மனம்.


இனியவை நாற்பது

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்


பாடல் 22

வருவாய் அறிந்து வழங்கல் இனிதே;
ஒருவர் பங்கு ஆகாத ஊக்கம் இனிதே;
பெரு வகைத்து ஆயினும், பெட்டவை செய்யார்,
திரிபு இன்றி வாழ்தல் இனிது.
----------------------------------------------------------------------------------------------
ஈட்டும் வருமானம் பார்த்தே மற்றவர்க்கு
ஈத்துவக்கும் பண்பே இனிது! சமுதாயம்
தூற்றும் ஒழுக்கத்தை ஏற்காமல் வாழ்வதே
ஏற்றத்தைக் காணும் இனிது! யானையை
ஆற்றலுடன் வைத்திருந்த போதும் கடிவாளம்
போட்டேதான் தன்னியல்பு மாறாமல் வாழ்தல்
கூட்டும் மதிப்பே இனிது!

இனியவை நாற்பது

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்

பாடல் 21

பிறன்கைப் பொருள் வெளவான் வாழ்தல் இனிதே
;அறம்புரிந்து, அல்லவை நீக்கல் இனிதே
;மறந்தேயும் மாணா மயரிகள் சேராத்திறம்
 தெரிந்து வாழ்தல் இனிது.
---------------------------------------------------------------------------
உனக்குரிமை இல்லாப் பொருளைப் பறிக்கும்
தினவின்றி வாழ்தல் இனிதாகும்! என்றும்
மனக்கருணை கொண்டே அறம்செய்து  தீமை
தனைநீக்கல் நாளும் இனிதே! அறிவின்
மணமறியாப் பேதை உறவை அகற்றக்
கணித்தேதான் சேராமல் வாழ்தல் இனிது!
மனமாசை நீக்கல் அறிவு.

Saturday, April 21, 2018இனியவை நாற்பது

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்

பாடல் 20
சலவரைச் சாரா விடுதல் இனிதே ;
புலவர்தம் வாய்மொழி போற்றல் இனிதே;
மலர்தலை ஞாலத்து மன்னுயிர்க்கு எல்லாம்
தகுதியால் வாழ்தல் இனிது.
---------------------------------------------------------------------------------
வஞ்சகரை என்றும் தவிர்த்தல் இனிதாகும்!
பண்பகமாய் வாழும் அறிஞர் அறவுரையைப்
பின்பற்றிப் போற்றுதல் வாழ்வில் இனிதாகும்!
மண்ணகத்தில் வாழும் உயிர்கள் உரிமையுடன்
அஞ்சாமல் வாழ்தல் இனிது

இனியவை நாற்பது

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்

பாடல் 19

நட்டார்ப் புறங்கூறான் வாழ்தல் நனி இனிதே
;பட்டாங்கு பேணிப் பணிந்து ஒழுகல் முன் இனிதே
;முட்டு இல் பெரும் பொருள் ஆக்கியக்கால்
மற்றுஅதுதக்குழி ஈதல் இனிது.
------------------------------------------------------------------------------------
நண்பரைப் பற்றிப் புறங்கூறும் வக்கிரம்
இன்றி இருத்தல் இனிது! நடிக்காமல்
உண்மையைப் போற்றியே வாழ்தல் இனிதாகும்!
மண்ணக வாழ்வில் பொருள்களைச் சேர்த்தேதான்
அன்புடன் தக்கவர்க்கோ ஈதல் இனிதாகும்!
பண்பகமாய் வாழப் பழகு.


இனியவை நாற்பது

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்

பாடல் 18

மன்றில் முதுமக்கள் வாழும் பதி இனிதே
;தந்திரத்தின் வாழும் தவசிகள் மாண்பு இனிதே;
எஞ்சா விழுச் சீர் இரு முது மக்களைக்கண்டு
எழுதல் காலை இனிது.
-------------------------------------------------------------------------------
அறிஞர்கள் வாழ்கின்ற ஊரிலே வாழ்தல்
அடிக்கரும்பு போல இனிதாம்! அறநூல்
நெறியிலே வாழும் முனிவர் பெருமை
குறிஞ்சி மலைத்தேன் போலினது பெற்றோர்
அடிதொழக் காலைப் பொழுதிலே காணும்
மகிழ்ச்சி உணர்வே இனிது.இனியவை நாற்பது

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்

பாடல் 17

நட்டார்க்கு நல்ல செயல் இனிது;
எத்துணையும்ஒட்டாரை ஒட்டிக் கொளல்
 அதனின் முன் இனிதே;பற்பல தானியத்ததாகி,
 பலர் உடையும்மெய்த் துணையும் சேரல் இனிது.

நண்பருக்கு நன்மைகள் செய்தல் இனிதாகும்!
மண்ணில் பகைவரையும் நட்பாக்கும் நற்பண்புக்
கன்னல்  சுவைபோல் இனிது! சமயத்தில்
வந்தே உதவுகின்ற நட்பைத் துணையாகக்
கொண்டிருத்தல் வாழ்வில் இனிது.


இனியவை நாற்பது

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்

பாடல் 16

கற்றார் முன் கல்வி உரைத்தல் மிக இனிதே
;மிக்காரைச் சேர்தல் மிக மாண முன் இனிதே;
எள் துணையானும் இரவாது தான் ஈதல்
எத்துணையும் ஆற்ற இனிது.
-----------------------------------------------------------------------
படித்தவர்கள் முன்னே தன்னுடைய கற்ற
படிப்பறிவைச் சொல்தல் இனிதே! சிறந்த
அறிஞர் துணைகொள்ளல்  வாழ்வில் இனிது!
சிறிதே எனினும் பிறரிடம் கேட்கும்
சிறுமையோ இன்றிக் கொடுத்தல் இனிது!
பொறுப்புடன் வாழ்தல் இனிது.

இனியவை நாற்பது

ஆசிரியர்: பூதஞ்சேந்தனார்

பாடல் 15

பிறன்மனை பின்னோக்காப் பீடினி தாற்ற
வறனுழக்கும் பைங்கூழ்க்கு வான்சோர் வினிதே
மறமன்னர் தங்கடையுள் மாமலைபோல் யானை
மதமுழக்கங் கேட்டல் இனிது. 15
---------------------------------------------------------------------------------
பிறன்மனை நோக்கா, பெருமை இனிது!
வறண்டேதான் வாடும் பயிர்களுக்கு வானம்
மடமட வென்றே பொழியும் மழையால்
முகப்பொலிவு காணல்  இனிதா கும்! வீறு
நடைபோடும் வேந்தன் அரண்மனையில் வேழம்
குடல்நடுங்க நின்றே பிளிறுதல் கேட்கும்
மறவொலி என்றும் இனிது.வளைகாப்பு வாழ்த்துப்பா!

வாழ்த்துப் பெறும் இணையர்

கோவிந்தன் -- ஆர்த்தி

நாள்: 22.04.18

யாரும் அறியாமல் கோவிந்தன் பார்வையோ
ஆர்த்தியின் மேலோட கோவிந்தன் மீதிங்கே
ஆர்த்தியின் பார்வையோ நாணமுடன் தூதுவிட
ஆழ்மனம் இன்பத்தில் ஒன்றித் திளைத்திருக்க
சூழ்ந்திருக்கும் எல்லோர் மனமும் மகிழ்ந்திருக்க
நேர்த்தியாய் இன்று வளைகாப்பு காண்கின்றோம்!
சேய்பிறக்கும் மங்கலத்தை வாழ்த்து.


பேராசை

மனதிலே பேராசை ஊஞ்சலாட்டம் போல
தினமும் அலைக்கழிக்கும்! இந்த மலைபோல்
மனதில் வளரவிட்டால் வாழ்வில் உளைச்சல்
ரணப்படுத்தும் நம்மைத்தான் சொல்.


தப்பினால்  தரு!

கருவறையில் தப்பிவந்து கள்ளிப்பால் தப்பி
பருவப் படியில் படிப்படியாய்த் தப்பி
வரும்நேரம் எப்பொழுது எப்படி வாழ்க்கை
அரவணைப்ப தைப்போல் அழிவின் அணைப்பைத்
தருகின்ற வக்கிர உக்கிரத்தில் யார்யார்
சருகாய் உதிராமல் தப்புவார் இங்கு?
தருவாவாள் தப்பினால் தான்.
முதுமை

பல்லோ  உணவருந்தும் நேரம் இடித்திருக்க
பொல்லா வலியோ கணுக்காலைச் சூழ்ந்திழுக்க
கிர்ரென்றே அவ்வப் பொழுது தலைசுற்ற
மொய்க்கின்ற நோயில் முதுமை சிகிச்சையிலே
தள்ளாடிச் செல்கிற(து) இங்கு.


தீரன் சின்னமலை
பிறந்தநாள் வாழ்த்து

17.04.18

கொங்குநாட்டின் ஈரோடு தந்த அடலேறு!
பொங்கிவரும் வீரத்தின் வெற்றித் தளபதி!
இந்தியாவில் ஆங்கிலேய ஆதிக்கச் சங்கிலியைக்
கண்முன் தகர்த்தெறிந்த வீர விளைநிலம்!
சின்னமலை தீரனைப் போற்றி வணங்குவோம்!
இந்திய வேங்கையை வாழ்த்து.


பாவுக்குள் பாவானேன்!

காலைப் பொழுதில் கவிதையின் சந்தங்கள்
சோலையின் தென்றலெனத் தேடி வருடிவிட
பாலுடன் தேன்கலந்த நற்சுவையை நானுணர்ந்தேன்!
பாவுக்குள் பாவானேன் பார்.அண்ணல் அம்பேத்காரை வாழ்த்தி வணங்குவோம்!

பிறந்தநாள் 14.04.18

அவமானந் தன்னை வெகுமான மாக்கி
துவளாமல் அன்று புறக்கணிப்பைத் தூற்றி
களமமைத்துப்  போராடி வாழ்ந்திருந்த வீரர்!
தரமான வாதத்தால் மேல்சாதி யாரை
தலைகுனிய வைத்திருந்த தன்மானச் சிங்கம்!
அரசியல் சட்டத்தின் சிற்பியான ஏந்தல்!
வரலாற்று நாயகனை வாழ்த்து.கீழ்த்தரம்

யாரிங்கே போராட்டம் செய்தாலும் நாமுடனே
ஊரறிய என்னசாதி என்னமதம் என்றேதான்
கேவலமாய்த் தோண்டித் துருவுகின்ற உள்ளமேன்?
கீழ்த்தரத்தின் உச்சம் அது.


பட்டுக் கோட்டை கல்யாணசுந்தரம்
பிறந்தநாள்
13.04.2018

எளிமையான சொற்கள் எழுச்சியான பாடல்!
தெளிவாக எழுதி திரையில் புரட்சி
மலரவைத்த பாவலர்! நற்புகழ் வாழ்க!
வளர்தமிழ்போல் வாழ்கவென்றே வாழ்த்து.

சித்திரையே நித்திரையைக் கலை!

நீரில் நிலத்தில் மணலில் அடுத்தடுத்து
வேரோடி நிற்கிறதே எண்ணற்ற சிக்கல்கள்!
பார்க்கும் திசையெல்லாம் வீதியெங்கும் மக்களே!
ஆர்ப்பரித்தே தங்களைக் காக்கவேண்டும் என்றேதான்
ஊர்ஊராய் நிற்கின்றார் ஒன்று திரண்டேதான்!
சோர்வுகளை நீக்கவேண்டும்! வாழ வழிகாட்டு!
தீர்வளிக்க  சித்திரை மாதமே வா! வா! வா!
சீராக்க நல்லரசே! பார்.