Friday, January 15, 2021

மரியாதை

 மரியாதை!


ஒருவரின் வீட்டிற்குச் செல்கின்றோம்! அங்கே

இருக்கின்ற சூழ்நிலையைப் பார்த்து

நடந்தால்

மரியாதை உண்டு! நடக்கவில்லை என்றால்

அதற்கேற்பத் தான்கிடைக்கும் செப்பு.


மதுரை பாபாராஜ்

எழுந்தது துகள் ஏற்றனர் மார்பு!

 ID 817 9565 5462 

பாலாவின் சங்கச் சுரங்கத்திற்கு வாழ்த்து!

 நாள்: 16.01.21 மாலை 7 மணிக்கு

பொங்கல் சிறப்புச் சொற்பொழிவு

தலைப்பு:

எழுந்தது துகள் ஏற்றனர் மார்பு!கலித்தொகையில் முல்லைக் கலியின் வரியைத்

தலைப்பாக்கிப் பேசுகின்ற பாலாவை வாழ்த்து!

பலாவை உரித்துச் சுளைகளை நாம்தான் சுவைக்க

உலாவர வைக்கின்றார் இன்று.

ஏறு தழுவல் விழாவின் அறிவிப்பைக் 

கூறும் பறையொலி ஊரிலே கேட்கிறது!

ஆயர் குலத்தின் இளைஞர்கள் கூடிநின்று

காத்திருக்கும் கோலத்தைக் காண்.


காட்சியாளர் பார்க்கப் பரணமைத் துள்ளனர்!

ஏறி அமர்ந்துள்ள ஆயர் குலப்பெண்கள்

ஏறு தழுவுகின்ற காதலர்கள் வெற்றிக்கு

மாறிமாறி மாயவனை வேண்டுகிறார் தங்களுக்குள்!

ஏறுகள் துள்ளுவதைப் பார்.


காளை பிடிக்கவந்த காளையோ காரிகையை

வீரமுடன் பார்த்தேதான் யாரிவள்? கேட்கிறான்!

யாரந்த வெண்காளை தன்னை அடக்குவானோ

வீரனுக்கே அம்மங்கை சொந்தமென்று சொன்னார்கள்!

வீரனோ நானடக்கி வந்திடுவேன் சொல்கவென்றே

வீரமுடன் சொன்னான் நிமிர்ந்து.


எந்தெந்த காளைகளை யாரடக்கு வார்களோ

அந்தந்த வீட்டின்  இளம்பெண்கள் வீரருக்கே

என்றே பறைசாற்றிச் சொல்கின்றார் கூட்டத்தில்!

அன்றைய வீரத்தின் வேர்.


பறைமுழக்கம்  கேட்க திடலில் மணமோ

புகையுடன் சேர்ந்தெழும்ப ஏறுகளை மேகம்

புடைசூழ்ந்த காட்சி! ஆரவாரம் செய்தே

இறங்குகிறார் வீரர் திரண்டு.


சீறி வருகின்ற காளைகளைப் பாத்தேதான்

வீரமுடன் செல்கின்றார்! வீரர்களை நோக்கித்தான்

பாய்ந்து வருகிறது துள்ளித்தான்! காளைகள்

ஓடுகின்ற காட்சியைப் பார்.


 இக்காட்சியை,

“தகை வகை மிசை மிசைப்     

 பாயியர் ஆர்த்து உடன்

 எதிர் எதிர் சென்றார் பலர்

 கொலை மலி சிலை செறி 

செயிர் அயர் சினஞ் சிறந்து

உருத்து எழுந்து ஓடின்று மேல்

 எழுந்தது துகள்

 ஏற்றனர் மார்பு

  கவிழ்ந்தன மருப்பு

  கலங்கினர் பலர்”


 -கலித்தொகை 102; 17-24

என விவரிக்கிறார் அருஞ்சோழன் நல்லுருத்திரனார்.


தேமதுர நற்றமிழ் ஓசையை இவ்வுலகம்

காணொளி வாயிலாக பாலாவின் ஆர்வமிகு

பேச்சிலே கேட்போம் ரசித்தேதான் நாமிங்கே!

ஆற்றலை வாழ்த்துவோம் சூழ்ந்து.


மதுரை பாபாராஜ்
 

85 புல்லறிவாண்மை

 குறள்களுக்குக் குறள்வடிவில் கருத்து

85 புல்லறிவாண்மை

குறள் 841:

அறிவின்மை அன்மையுள் இன்மை பிறிதின்மை

இன்மையா வையா துலகு.


இல்லாமை என்றால் அறிவில்லா தன்மைதான்!

இல்லாமை அல்ல பிற.

குறள் 842:

அறிவிலான் நெஞ்சுவந் தீதல் பிறிதியாதும்

இல்லை பெறுவான் தவம்.


பொருளை அறிவிலார் தந்து மகிழ்ந்தால்

பொருள்பெற்றோர் பெற்ற பேறு.

குறள் 843:

அறிவிலார் தாந்தம்மைப் பீழிக்கும் பீழை

செறுவார்க்கும் செய்தல் அரிது.


அறிவிலி ஏற்படுத்திக் கொள்கின்ற துன்பம்

செறுபகையும் ஏற்படுத் தாது.

குறள் 844:

வெண்மை எனப்படுவ தியாதெனின் ஒண்மை

உடையம்யாம் என்னும் செருக்கு.


தன்னையே தானே அறிவுடையோன் என்றெண்ணும்

தன்மை அறியாமை யாம்.

குறள் 845:

கல்லாத மேற்கொண் டொழுகல் கசடற

வல்லதூஉம் ஐயம் தரும்.


கல்லாத ஒன்றையும் கற்றது போல்நடித்தால்

கற்றதையும் நம்பா துலகு.

குறள் 846:

அற்ற மறைத்தலோ புல்லறிவு தம்வயின்

குற்றம் மறையா வழி.


தன்குற்றம் நீக்காமல் மேனியை ஆடையால்

இங்கே மறைத்தல் இழிவு.

குறள் 847:

அருமறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும்

பெருமிறை தானே தனக்கு.


அறவுரையை ஏற்காத புல்லறி வாளன்

இடரில் துடிப்பான் வலிந்து.

குறள் 848:

ஏவவுஞ் செய்கலான் தான்தேறான் அவ்வுயிர்

போஒம் அளவுமோர் நோய்.


சொன்னாலும் கேட்கமாட்டான்! தன்னாலும் செய்யமாட்டான்!

என்றுமிந்தத் தன்மையே நோய்.

குறள் 849:

காணாதான் காட்டுவான் தான்காணான் காணாதான்

கண்டானாம் தான்கண்ட வாறு.


தானறிந்த ஒன்றே சரியென்போர் மற்றவர்கள்

தாமறிந்த ஒன்றினைச் சொன்னாலும் ஏற்கமாட்டார்!

வீணாகும் அம்முயற்சி தான்.

குறள் 850:

உலகத்தார் உண்டென்ப தில்லென்பான் வையத்

தலகையா வைக்கப் படும்.


இவ்வுலகம் உண்டென்று சொல்வதை இல்லையென்பார்

புல்லறி வாளராவார்! சாற்று.


84 பேதைமை

  குறள்களுக்குக் குறள்வடிவில் கருத்து

84 பேதைமை

குறள் 831:

பேதைமை என்பதொன் றியாதெனின் ஏதங்கொண்

டூதியம் போக விடல்.


தீமையை ஏற்றேதான் நன்மையைக் கைவிடுதல்

பேதைமை என்றே உணர்.

குறள் 832:

பேதைமையுள் எல்லாம் பேதைமை காதன்மை

கையல்ல தன்கண் செயல்.


தன்னால் இயலாத ஒன்றினைச் செய்வதே

பேதைமையுள் பேதைமையாம் சாற்று.

குறள் 833:

நாணாமை நாடாமை நாரின்மை யாதொன்றும்

பேணாமை பேதை தொழில்.


தீமைக்கு நாணாமை ஏற்றதை நாடாமை

பாமணக்கும் அன்பின்மை காப்பதைக் காவாமை

பேதை இயல்பாகும் சாற்று.

குறள் 834:

ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்குரைத்தும் தானடங்காப்

பேதையிற் பேதையார் இல்.


கற்றும் உணர்ந்தும் பிறர்க்குரைத்தும்

கற்றதைப்பின்

பற்றாமை பேதையா ராம்.

குறள் 835:

ஒருமைச் செயலாற்றும் பேதை எழுமையும்

தான்புக் கழுந்தும் அளறு.


இப்பிறவி வாழ்வில் ஏழு தலைமுறைத்

துன்பங்கள் பேதைக்கே உண்டு.

குறள் 836:

பொய்படும் ஒள்றோ புனைபூணும் கையறியாப்

பேதை வினைமேற் கொளின்.


செய்வதைச் செய்யத் தெரியாமல்

பேதையோ

செய்துவிட்டுக் கெட்டழிவான் சாற்று.

குறள் 837:

ஏதிலார் ஆரத் தமர்பசிப்பர் பேதை

பெருஞ்செல்வம் உற்றக் கடை.


பேதையின் செல்வத்தால் மற்றவர்க்கே நன்மையாம்!

வாடுவார் சுற்றம் துடித்து.

குறள் 838:

மையல் ஒருவன் களித்தற்றாற் பேதைதன்

கையொன் றுடைமை பெறின்.


பேதைக்குச் செல்வம் கிடைத்துவிட்டால்

பித்தனோ 

போதையில் துள்ளுதல்போல் தான்.

குறள் 839:

பெரிதினிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின்கண்

பீழை தருவதொன் றில்.


அறிவிலியின் நட்போ இனிமைதான்! அந்தப்

பிரிவிலே துன்பமில்லை கூறு.

குறள் 840:


கழாஅக்கால் பள்ளியுள் வைத்தற்றாற் சான்றோர்

குழாஅத்துப் பேதை புகல்.


காலைப் படுக்கையில் வைத்ததுபோல் பேதையோ

சான்றோர் அவைநுழைத லாம்.


மதுரை பாபாராஜ்


வள்ளுவர்நாள் வாழ்த்து

 வள்ளுவர்நாள் வாழ்த்து


15.01.21

வாழ்வாங்கு வாழலாம் வள்ளுவத்தைப் பின்பற்று!

தாழ்வில்லை! என்றும் உயர்வு.


மதுரை பாபாராஜ்

நண்பர் IG சேகர அனுப்பிய படம்

 நண்பர் IG சேகர் அனுப்பிய்படம.


வீரத் தமிழனை வாழ்த்து!


அடங்க மறுக்கின்ற காளையை வீரன்

அடக்கியே வெற்றிக் கரமுயர்த்தி நிற்பான்!

திமிலைப் பிடித்துக் களமாடும் வீரத்

தமிழனை வாழ்த்து நிமிர்ந்து


மதுரை பாபாராஜ்


Thursday, January 14, 2021

83 கூடா நட்புகுறள்களுக்குக் குறள்வடிவில் கருத்து

83 கூடா நட்பு

குறள் 821:

சீரிடங் காணின் எறிதற்குப் பட்டடை

நேரா நிரந்தவர் நட்பு.


நட்பிலே  வேடமேந்தும் மாந்தர்கள் வாய்ப்புவந்தால் 

வெட்டுகின்ற பட்டடைக் கல்.

குறள் 822:

இனம்போன் றினமல்லார் கேண்மை மகளிர்

மனம்போல வேறு படும்.


நண்பர்போல் நாளும் நடித்துப் பழகுவோர்

கள்ளமனம்  கொண்டவிலை மாது.

குறள் 823:

பலநல்ல கற்றக் கடைத்து மனநல்லர்

ஆகுதல் மாணார்க் கரிது.


நல்லநூல்கள்  கற்றும் பகைக்குணம் கொண்டவர்கள்

நல்லவறாய் ஆதல் அரிது.

குறள் 824:

முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்தின்னா

வஞ்சரை அஞ்சப் படும்.


முகத்தில் சிரிப்பும் அகத்திலே வஞ்சம்

உடையோ ரிடம்பழக அஞ்சு.

குறள் 825:

மனத்தின் அமையா தவரை எனைத்தொன்றும்

சொல்லினால் தேறற்பாற் றன்று.


உள்ளத்தால் நட்பின்றி  உள்ளவரின் சொற்களை

நம்புதல் என்றுமே தீது.

குறள் 826:

நட்டார்போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார்சொல்

ஒல்லை உணரப் படும்.


பகைவரோ நண்பரைப்போல. பேசினாலும் சொல்லின்

சிறுமை வெளிப்படும் இங்கு.

குறள் 827:

சொல்வணக்கம் ஒன்னார்கண் கொள்ளற்க வில்வணக்கம்

தீங்கு குறித்தமை யான்.


பகைவரின் சொல்வணக்கம் வில்வணக்கம் போல

கெடுதி விளைவிக்கும் காண்.

குறள் 828:

தொழுதகை யுள்ளும் படையொடுங்கும் ஒன்னார்

அழுதகண் ணீரும் அனைத்து.


பகைவணங்கும் கைகளுக்குள் ஆயுதம்

உண்டு!

இமைநனைக்கும் கண்ணீரின் பின்னே சதியின்

அமைப்பிருக்கும் என்றே உணர்.

குறள் 829:

மிகச்செய்து தம்மெள்ளு வாரை நகச்செய்து

நட்பினுட் சாப்புல்லற் பாற்று.


புறத்தில்  புகழ்ந்தே அகத்தில்  இகழும்

பகைவரிடம் அப்படியே நாமும் 

உளத்தே

தவிர்த்திடுவோம் நட்பை நடித்து.

குறள் 830:

பகைநட்பாங் காலம் வருங்கால் முகநட்

டகநட் பொரீஇ விடல்.


பகைவரே நண்பராக நேர்ந்தால் முகத்தில்

படரலாம் நட்புதான்! உள்ளம் அதையும்

விடுவது என்றுமே நன்று.Wednesday, January 13, 2021

82 தீ நட்பு

 குறள்களுக்குக் குறள்வடிவில் கருத்து

82 தீ நட்பு

குறள் 811:

பருகுவார் போலினும் பண்பிலார் கேண்மை

பெருகலிற் குன்றல் இனிது.


பரபரப் பான உறவெல்லாம் பொய்யே!

வளர்வதினும் தேய்தலே நன்று.

குறள் 812:

உறினட் டறினொரூஉம் ஒப்பிலார் கேண்மை

பெறினும் இழப்பினும் என்.


தேவையா? ஒட்டுவார்! இல்லையா? வெட்டுவார்!

தேவையில்லை இத்தகைய நட்பு.

குறள் 813:

உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும் பெறுவது

கொள்வாரும் கள்வரும் நேர்.


கள்வர், விலைமாது, பயன்பார்க்கும் தன்னல

நண்பர்கள் மூவரும் ஒன்று.

குறள் 814:

அமரகத் தாற்றறுக்கும் கல்லாமா அன்னார்

தமரின் தனிமை தலை.


போரில் கவிழ்க்கும் குதிரையன்ன நண்பரோ

தீது! தனிமையே நன்று.

குறள் 815:

செய்தேமஞ் சாராச் சிறியவர் புன்கேண்மை

எய்தலின் எய்தாமை நன்று.


நல்லது செய்தாலும் பாதுகாக்கும் உள்ளமற்ற

நட்பை விலக்குதல்  நன்று.

குறள் 816:

பேதை பெருங்கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார்

ஏதின்மை கோடி உறும்.


பேதையின் நட்பைக் காட்டிலும் பண்பான

சான்றோர் பகைமனம்  மேல்.

குறள் 817:

நகைவகைய ராகிய நட்பின் பகைவரால்

பத்தடுத்த கோடி உறும்.


சிரித்துக் கெடுக்கின்ற நட்பிங்கே இன்பம் 

அளிப்பதைக் காட்டிலும் வன்பகையின் கோடிகோடித் துன்பமே எவ்வளவோ மேல்.

குறள் 818:

ஒல்லும் கருமம் உடற்று பவர்கேண்மை

சொல்லாடார் சோர விடல்.


நம்மால் முடிவதைக் கூட முடியாமல்

செய்துவிடும் நட்பைத் தவிர்.

குறள் 819:

கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினைவேறு

சொல்வேறு பட்டார் தொடர்பு.


சொல்லும் செயலும் முரண்படும் நண்பரால்

தொல்லை கனவிலும் தான்.

குறள் 820:

எனைத்துங் குறுகுதல் ஓம்பல் மனைக்கெழீஇ

மன்றிற் பழிப்பார் தொடர்பு.


வீட்டில் புகழ்ந்துரைத்து நாட்டில் பலர்முன்னே

தூற்றுவோர் நட்பை விலக்கு.


81 பழைமை

 குறள்களுக்குக் குறள்வடிவில் கருத்து

81 பழைமை

குறள் 801:

பழைமை எனப்படுவ தியாதெனின் யாதும்

கிழமையைக் கீழ்ந்திடா நட்பு.


பழகிய  நண்பர்கள் நட்புறவைக் காத்தல்

பழைமை எனப்படும் சாற்று.

குறள் 802:

நட்பிற் குறுப்புக் கெழுதகைமை மற்றதற்

குப்பாதல் சான்றோர் கடன்.


உரிமையே நட்பின் உறுப்பாகும்! சான்றோர்

மகிழ்தல் கடமையென்று சாற்று.

குறள் 803:

பழகிய நட்பெவன் செய்யுங் கெழுதகைமை

செய்தாங் கமையாக் கடை.


நண்பர் உரிமையுடன் செய்ததை ஏற்காத

நட்பினால் என்னபயன் கூறு?

குறள் 804:

விழைதகையான் வேண்டி இருப்பர் கெழுதகையாற்

கேளாது நட்டார் செயின்.


கேட்காமல் நண்பன் உரிமையில் செய்தாலும்  

நாட்டமுடன் ஏற்பார் உவந்து.

குறள் 805:

பேதைமை ஒன்றோ பெருங்கிழமை என்றுணர்க

நோதக்க நட்டார் செயின்.


உரிமைதான் என்றோ அறியாமை என்றோ

கருதவேண்டும் நட்பில் வருந்துமாறு செய்தால் !

பெருந்தன்மைப் பண்புதான் நட்பு.

குறள் 806:

எல்லைக்கண் நின்றார் துறவார் தெலைவிடத்தும்

தொல்லைக்கண் நின்றார் தொடர்பு.


நட்புடன் எல்லையில் வாழ்வோர் கெடுதிகள் 

நட்பினால் வந்தாலும் நட்பைத் துறக்காமல்

எப்படியும் ஏற்பார் தொடர்ந்து.

குறள் 807:

அழிவந்த செய்யினும் அன்பறார் அன்பின்

வழிவந்த கேண்மை யவர்.


நண்பர் அழிவையே செய்தாலும் நட்பையெண்ணி

அன்பை விலக்கமாட்டார் செப்பு.

குறள் 808:

கேளிழுக்கங் கேளாக் கெழுதகைமை வல்லார்க்கு

நாளிழுக்கம் நட்டார் செயின்.


மற்றவர்கள் சொல்லியும் நம்பாத நண்பருக்குக் 

குற்றத்தைச் செய்தால் அப்பிழை செய்தவர்க்கு

அந்தநாள் நன்னாளாம் கூறு.

குறள் 809:

கெடாஅ வழிவந்த கேண்மையார் கேண்மை

விடாஅர் விழையும் உலகு.


தொய்வின்றி நன்கு பழகிவரும் நட்பினை

இவ்வுலகம் போற்றும் புகழ்ந்து.

குறள் 810:

விழையார் விழையப் படுப பழையார்கண்

பண்பின் தலைப்பிரியா தார்.


நண்பர் பிழைசெய்த போதும்  பகையின்றி

நட்பைத் தொடர்பவரைப் பார்த்துப் பகைவரும்

முற்றும் விரும்புவார் கூறு.

Tuesday, January 12, 2021

பொங்குக முப்பால் பொங்கல் !


 பொங்குக முப்பால் பொங்கல் !


14.01.20


அறத்துப்பால்  சர்க்கரைப் பொங்கல்!

பொருட்பால்

அகமினிக்க உண்ணும் கரும்புதான்! இன்பம்

முகம்மலரத் தோன்றும் மகிழ்ச்சிதான்! முப்பால்

அகந்தோறும் பொங்கட்டும் இங்கு.


மதுரை பாபாராஜ்

வசந்தா

80 நட்பாராய்தல்

 குறள்களுக்குக் குறள்வடிவில் கருத்து

80 நட்பாராய்தல்

குறள் 791:

நாடாது நட்டலிற் கேடில்லை நட்டபின்

வீடில்லை நட்பாள் பவர்க்கு.


ஆராய்ந்து பார்க்காமல் நட்பினை ஏற்பதுபோல்

கேடுகள் வேறில்லை சாற்று.

குறள் 792:

ஆய்ந்தாய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை

தான்சாம் துயரம் தரும்.


ஆராய்ந் தறியாத  நட்பிலே வேரோடும்

சாவுக் கிணையான கேடு.

குறள் 793:

குணனும் குடிமையும் குற்றமும் குன்றா

இனனும் அறிந்தியாக்க நட்பு.


பண்பு, குடும்பத்தின் பின்னணி, குற்றங்கள்,

சுற்றமறிந்து நட்பினைக் கொள்.

குறள் 794:

குடிப்பிறந்து தன்கண் பழிநாணு வானைக்

கொடுத்தும் கொளல்வேண்டும் நட்பு.


பழிக்கஞ்சி  தீயசெயல்  செய்யாதோர் நட்பை

விலைகொடுத் தேனும் வளர்.

குறள் 795:

அழச்சொல்லி அல்ல திடித்து வழக்கறிய

வல்லார்நட் பாய்ந்து கொளல்.


தவறெனின் கண்டித் தழவைப்போர் நட்பை

உயர்வென எண்ணியேற்றுக் கொள்.

குறள் 796:

கேட்டினும் உண்டோர் உறுதி கிளைஞரை

நீட்டி அளப்பதோர் கோல்.


கேட்டிலும் நன்மையுண்டு! நண்பரின் மெய்த்தோற்றம்

காட்டும் அளவுகோ லஃது.

குறள் 797:

ஊதியம் என்ப தொருவற்குப் பேதையார்

கேண்மை ஒரீஇ விடல்.


கீழ்மக்கள் நட்பைத் தவிர்ப்பதே நல்லது!

வாழ்க்கையின் நற்பயனாம் சாற்று.

குறள் 798:

உள்ளற்க உள்ளஞ் சிறுகுவ கொள்ளற்க

அல்லற்கண் ஆற்றறுப்பார் நட்பு.


ஊக்கம் சிதைக்கும் செயல்வேண்டாம்! துன்பத்தில்

போக்குகாட்டும் நட்பை விலக்கு.

குறள் 799:

கெடுங்காலைக் கைவிடுவார் கேண்மை அடுங்காலை

உள்ளினும் உள்ளஞ் சுடும்.


துன்பத்தில் கைவிட்டுச் சென்றவரைச் சாம்போதும்

எண்ணினால் உள்ளம் சுடும்.

குறள் 800:


மருவுக மாசற்றார் கேண்மையொன் றீத்தும

ஒருவுக ஒப்பிலார் நட்பு.


மாசற்றோர் நட்பை வளர்க்கவேண்டும்! மாசுள்ள

நீசரின் நட்பை விலக்கு.


மதுரை பாபாராஜ்
79 நட்பு

 குறள்களுக்குக் குறள்வடிவில் கருத்த

79 நட்பு

குறள் 781:

செயற்கரிய யாவுள நட்பின் அதுபோல்

வினைக்கரிய யாவுள காப்பு.


நட்பை வளர்ப்பதுபோல் நற்செயல் இங்கில்லை!

அத்தகைய காப்பில்லை வேறு.

குறள் 782:

நிறைநீர நீரவர் கேண்மை பிறைமதிப்

பின்னீர பேதையார் நட்பு.


வளர்பிறைபோல்  மேலோரின் நட்பு! தேயும்

தளர்பிறைபோல் கீழோரின் நட்பு.

குறள் 783:

நவில்தொறும் நூனயம் போலும் பயில்தொறும்

பண்புடை யாளர் தொடர்பு.


படிக்கப் படிக்க மகிழ்ச்சிதரும் நூல்போல்

பழகப் பழக மகிழ்ச்சிதரும் சான்றோர்

தொடர்புதான் நாளும் வளர்ந்து.

குறள் 784:

நகுதற் பொருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக்கண்

மேற்சென் றிடித்தற் பொருட்டு.


சிரித்து மகிழ்வது நட்பல்ல! தப்பை

இடித்துரைத்துக் காப்பதே நட்பு.

குறள் 785:

புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சிதான்

நட்பாங் கிழமை தரும்.


முன்பே தெரிந்திருக்க வேண்டாம்!உணர்வுகளால்

ஒன்றிய தன்மையே நட்பு.

குறள் 786:

முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்

தகநக நட்பது நட்பு.


முகச்சிரிப்பின் வேடமல்ல நட்பு!அன்பால்

அகம்மலரும் மெய்க்கோலம்  நட்பு.

குறள் 787:

அழிவி னவைநீக்கி ஆறுய்த் தழிவின்கண்

அல்லல் உழப்பதாம் நட்பு.


தீங்கைத்  தடுத்தேதான் நல்வழி காட்டியும்

வாட்டுகின்ற துன்பத்தில் உற்றதுணை யாகியும்

காக்கின்ற பண்புதான் நட்பு.

குறள் 788:

உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல ஆங்கே

இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு.


உடைநழுவும் போது கரம்காப்ப தைப்போல்

படும்துன்பம் காப்பதே நட்பு.

குறள் 789:

நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாதெனிற் கொட்பின்றி

ஒல்லும்வாய் ஊன்றும் நிலை.


மாறுபாடு கொள்ளாமல் நண்பனுக்குப் பக்கபல

மாகிவாழ்தல் நட்பின் சிறப்பு.

குறள் 790:


இனையர் இவரெமக் கின்னம்யாம் என்று

புனையினும் புல்லென்னும் நட்பு.


நண்பர்கள் மாறிமாறி பண்பைப் புகழ்ந்துரைத்தால்

நட்பின் பெருமைக் கிழுக்கு.


மதுரை பாபாராஜ்
ராஜூ அனுப்பிய படம்


 ராஜூ அனுப்பிய படம்
பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்குமென்றார் அய்யன்!

மரக்கிளைகள் மீதமர்ந்தே ஒற்றுமையைக் காக்கும்

பறவைகள் காட்சி மனிதனுக்குப் பாடம்!

நிறத்திற்கோ இல்லை மதிப்பு.


மதுரை பாபாராஜ்


ராஜூ அனுப்பிய படம்


 ராஜூ அனுப்பிய படம்

தன்னந் தனிமையில் கொக்கொன்று நின்றேதான்

என்ன தவம்புரிந்து பார்க்கிறதோ அப்படி?

வண்ணமரச் சூழலில் 

ராஜூ ஒளிப்படம்!

கண்டேன் ரசித்தேன. மகிழ்ந்து.


மதுரை பாபாராஜ்

நான்கு திசைகள்

 என்னைப்பற்றி என்கணிப்பு!

நான்கு திசைகள்!

ஆண்டுகள் 72


தாவர இயல்-- படிப்பு

கணக்கியல்--வேலை

கவிதை-- தமிழார்வம்

திருக்குறள்-- தொடர்ச்சுற்று


நான்கு திசைகளில் வாழ்க்கைப் பயணங்கள்!

ஆனால் அரைகுறைதான் நாளும்! எதிலுமே

ஏனோ முழுமை கிடைக்கவில்லை! வாழ்க்கையை

நானும் நகர்த்துகிறேன் இன்று.


மதுரை பாபாராஜ்


78 படைச் செருக்கு

 குறள்களுக்குக் குறள்வடிவில் கருத்து

78 படைச்செருக்கு

குறள் 771:

என்னைமுன் நில்லன்மின் தெவ்விர் பலரென்னை

முன்னின்று கல்நின் றவர்.


என்மன்னர் முன்வந்தே போர்செய்தல் நல்லதல்ல!

வந்தால் நடுகல்தான் சொல்.

குறள் 772:

கான முயலெய்த அம்பினில் யானை

பிழைத்தவேல் ஏந்தல் இனிது.


முயலொன்றை வீழ்த்துவதைக் காட்டிலும் யானை

தவறிய வேலிங்கே மேல்.

குறள் 773:

பேராண்மை என்ப தறுகனொன் றுற்றக்கால்

ஊராண்மை மற்றதன் எஃகு.


பகைவருக் கஞ்சாமை ஆண்மை! அந்தப் 

பகைவர் துயர்தீர்த்தல் பேராண்மை என்பர்!

பகைவரையும் காத்தலே பண்பு.

குறள் 774:

கைவேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன்

மெய்வேல் பறியா நகும்.


கைவேலை யானைமேல் வீசிவிட்டே தன்னுடலில் 

தைத்தவேல் பார்த்தான் நகைத்து.

குறள் 775:

விழித்தகண் வேல்கொண் டெறிய அழித்திமைப்பின்

ஓட்டன்றோ வன்க ணவர்க்கு.


பகைவரின் வேல்வரும் நேரம், இமைத்தால்

புறமுதுகிட் டோடியதற் கொப்பு.

குறள் 776:

விழுப்புண் படாதநாள் எல்லாம் வழுக்கினுள்

வைக்குந்தன் நாளை எடுத்து.


போரில் விழுப்புண்கள் அற்றநாளை எண்ணி

வீரனோ வீணென்பான் சாற்று.

குறள் 777:

சுழலும் இசைவேண்டி வேண்டா உயிரார்

கழல்யாப்புக் காரிகை நீர்த்து.


புகழ்நிலைக்க எண்ணி உயிர்விடும் வீரர்

கழலணிதல் என்றும் அழகு.

குறள் 778:

உறினுயிர் அஞ்சா மறவர் இறைவன்

செறினுஞ்சீர் குன்றல் இலர்.


போர்க்களத்திற் கஞ்சாதோன்  வேந்தன் சினந்தாலும்

வீரமாய் முன்செல்வான் சொல்.

குறள் 779:

இழைத்த திகவாமைச் சாவாரை யாரே

பிழைத்த தொறுக்கிற் பவர்.


சூளுரைத்த வண்ணமே போர்க்களத்தில் மாய்ந்தோரை

யாரும் இழித்துரைப்பா ரோ?

குறள் 780:


புரந்தார்கண் நீர்மல்கச் சாகிற்பின் சாக்கா

டிரந்துகோட் டக்க துடைத்து.


காத்தவன் கண்கலங்க போர்க்களச் சாவினை

கேட்டுப் பெறுதல் புகழ்.


மதுரை பாபாராஜ்

Monday, January 11, 2021

விடியலைப் படைத்துக் காட்டு

 

விடியலைப் படை!

விழிகளில் ஒளியை ஏற்று--நாளை

விடியலைப் படைத்துக் காட்டு!

வன்முறைப் பாதையைத் தூற்று--அது

என்றும் வேதனை ஊற்று!

அறநெறி தென்றல் காற்று--அது

அமைதிக்குப் பாடும் வாழ்த்து!

வறுமைப் பிணியைப் போக்கு--அதற்கு

வழிகளைத் திரட்டி முடுக்கு!

துரோகம் செய்வதை நீக்கு--நெஞ்சில்

தூய எண்ணத்தைத் தேக்கு!

எதற்கெடுத் தாலும் விரக்தி--பொங்கும்

நிலையை உடனே துரத்து!

குறள்நெறி தன்னைப் போற்று-- வாழ்வில்

அறநெறி விளக்கை ஏற்று!

நம்பிக் கைதான் வாழ்க்கை--அதில்

மலரும் வெற்றிப் பூக்கள்!


மதுரை பாபாராஜ்


77 படைமாட்சி

 குறள்களுக்குக் குறள்வடிவில் கருத்து

77 படைமாட்சி

குறள் 761:

உறுப்பமைந் தூறஞ்சா வெல்படை வேந்தன்

வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை.


எல்லாப் படைகளுடன் எந்தத் தடைகளையும்

வெல்லும் படைகொண்ட வேந்தனுக்கோ அச்செல்வம்

செல்வத்துள் எல்லாம் சிறப்பு.

குறள் 762:

உலைவிடத் தூறஞ்சா வன்கண் தொலைவிடத்துத்

தொல்படைக் கல்லால் அரிது.

படைவலிமை குன்றினாலும் அஞ்சாமல் 

நிற்கும்

பெருமையோ என்றும் படைப்பயிற்சி ஏற்ற

அருமையான வீரருக்கே உண்டு.

குறள் 763:

ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி எலிப்பகை

நாகம் உயிர்ப்பக் கெடும்.


கடல்போல் எலிகள் முழங்கினாலும் நாகம்

படமெடுத்தால் ஓடிவிடும் சாற்று.

குறள் 764:

அழிவின் றறைபோகா தாகி வழிவந்த

வன்க ணதுவே படை.


வெல்ல முடியாத சூழ்ச்சியை ஏற்காத

நற்படையே மெய்ப்படை யாம்.

குறள் 765:

கூற்றுடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர்நிற்கும்

ஆற்ற லதுவே படை.


உயிர்போகும் என்றாலும் போரிடும் வீரம்

வலிமைக்குச் சான்றாகும் சாற்று.

குறள் 766:

மறமானம் மாண்ட வழிச்செலவு தேற்றம்

எனநான்கே ஏமம் படைக்கு.


வீரமும் மானமும் நன்னடத்தை போர்த்தெளிவும்

சேர்ந்த படையே சிறப்பு.

குறள் 767:

தார்தாங்கிச் செல்வது தானை தலைவந்த

போர்தாங்கும் தன்மை அறிந்து.


போரில் முதல்படையை வெற்றிகொண்டால் போர்வெற்றி

காணும் படைவலிமை யால்.

குறள் 768:

அடல்தகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும் தானை

படைத்தகையால் பாடு பெறும்.


படைத்திறன் தாங்குமாற்றல் இல்லை எனினும்

படைத்தோற்றம்  கூட்டும் சிறப்பு.

குறள் 769:

சிறுமையும் செல்லாத் துனியும் வறுமையும்

இல்லாயின் வெல்லும் படை.


படைக்குறைவு, ஏழ்மை, வெறுப்பற்ற சூழல்

படைவெற்றி காணும் உணர்.

குறள் 770:

நிலைமக்கள் சால உடைத்தெனினும் தானை

தலைமக்கள் இல்வழி இல்.


படைவீரர் உண்டு! படைத்தலைமை இன்றேல்

படைகளால் என்னபயன் சொல்?76 பொருள் செயல்வகை

 குறள்களுக்குக் குறள்வடிவில் கருத்து

76 பொருள் செயல்வகை

குறள் 751:

பொருளல் லவரைப் பொருளாகச் செய்யும்

பொருளல்ல தில்லை பொருள்.


மதிக்கத் தகாதவரைக் கூட மனிதன் 

மதிப்பளிக்க வைத்தல் பொருள்.

குறள் 752:

இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர் செல்வரை

எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு.


பணமில்லை என்றால் இகழ்வார்! வாழ்வில்

பணமிருந்தால் செய்வார் சிறப்பு.

குறள் 753:

பொருளென்னும் பொய்யா விளக்கம் இருளறுக்கும்

எண்ணிய தேயத்துச் சென்று.


பொருளோ ஒளிவிளக்காம்! எவ்விடத்தும் சென்றே

இருளினை நீக்கும் உணர்.

குறள் 754:

அறனீனும் இன்பமும் ஈனும் திறனறிந்து

தீதின்றி வந்த பொருள்.


அறவழியில் ஈட்டிய செல்வமோ இன்பம்,

அறத்தை வழங்குமென்று சாற்று.

குறள் 755:

அருளொடும் அன்பொடும் வாராப் பொருளாக்கம்

புல்லார் புரள விடல்.


அருளையும் அன்பையும் மீறிவந்த செல்வம்

பெருஞ்செல்வம் என்றாலும் நீக்கு.

குறள் 756:

உறுபொருளும் உல்கு பொருளுந்தன் ஒன்னார்த்

தெறுபொருளும் வேந்தன் பொருள்.


சுங்கப் பொருளும் வரிப்பொருளும்  தெவ்வர்கள்

தந்தபொருள் ஆட்சிக் குரித்து.

குறள் 757:

அருளென்னும் அன்பீன் குழவி பொருளென்னும்

செல்வச் செவிலியால் உண்டு.


அன்பென்னும் தாயின் அருள்குழந்தை

தான்வளரும்

செல்வச் செவிலியால் தான்.

குறள் 758

குன்றேறி யானைப்போர் கண்டற்றால் தன்கைத்தொன்

றுண்டாகச் செய்வான் வினை.


கைப்பொருள் கொண்டு செயல்செய்தல்

யானைப்போர்

குன்றேறி பார்ப்பதுபோ லாம்.

குறள் 759:

செய்க பொருளைச் செறுநர் செருக்கறுக்கும்

எஃதனிற் கூரிய தில்.


உழைத்துப் பொருள்சேர்க்கும் பண்பான வாழ்வில்!

பகைச்செருக்கின் வேரறுக்கும் ஆயுதம் 

இங்கே

பொருளின்றி வேறில்லை யே.

குறள் 760:


ஒண்பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க் கெண்பொருள்

ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு.


பொருள்களை நேர்வழியில் சேர்த்தால் 

அறமும்

மகிழ்வளிக்கும் இன்பமும்  சேரும்

எளிதாய்!

அகங்குளிர வாழலாம் சாற்று.


மதுரை பாபாராஜ்


திரு& திருமதி துரைசாமி இணையருக்கு வாழ்த்து

 திரு & திருமதி துரைசாமி திருவாசகம் இணையருக்கு வாழ்த்து


முக்கடல் நாட்டுப் பறவை  மயிலினந்தான்!

முப்பால் வழங்கியவர் வள்ளுவர்! செம்மொழி

நற்றமிழ் வாழ்கவென்றே சொல்பொறித்துக் கேடயம்

பற்றுடன் தந்தார் விசாகைத் தமிழ்க்கலை

மன்றத்தார் வாழியவே! மாத்தமிழ்போல் வாழியவே!

வண்டமிழ்போல் வாழ்கபல் லாண்டு.


மதுரை பாபாராஜ்

வசந்தா

அன்பர்க்கு,

செந்தமிழ் ஐயனுடன்  முக்கடல் நாட்டுப் பறவையையும் இணைத்த நீங்கள்  எங்களையும் இணைத்தமைக்கு நன்றி. முக்கடல்  நாட்டுப் பறவை முப்பால் ஒப்பீட்டின்  அழகே அழகு. நன்றி. 🙏

வாழ்க வள்ளுவம் !75 அரண்

 குறள்களுக்குக் குறள்வடிவில் கருத்து

75 அரண்

குறள் 741:

ஆற்று பவர்க்கும் அரண்பொருள் அஞ்சித்தற்

போற்று பவர்க்கும் பொருள்.


படையெடுத்துப் போரிடவும், தாக்கும்

பகையைத்

தடுப்பதற்கும் காப்பே அரண்.

குறள் 742:

மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற்

காடும் உடைய தரண்.


நீரும் நிலமும் மலையும் நிழற்காடும்

சேர்ந்ததே நாட்டுக் கரண்.

குறள் 743:

உயர்வகலந் திண்மை அருமையிந் நான்கின்

அமைவரண் என்றுரைக்கும் நூல்.


உயரம், அகலம், உறுதி, அருமை

அரணுக் கிலக்கணம் சாற்று.

குறள் 744:

சிறுகாப்பிற் பேரிடத்த தாகி உறுபகை

ஊக்கம் அழிப்ப தரண்.


காக்கும் இடம்சிறிதாய் உட்புறம் பேரிடமாய்

தாக்கும் பகையஞ்சும் கோலத்தை ஏந்துகின்ற

காட்சியைக் கொண்ட தரண்.

குறள் 745:

கொளற்கரிதாய்க் கொண்டகூழ்த் தாகி அகத்தார்

நிலைக்கெளிதாம் நீர தரண்.


பகைவர்க் கரிதாய், உணவுளதாய்,

உள்ளே

படைகளுக்கும் பாதுகாப்பாய் உள்ள

வசதிகள் கொண்ட தரண்.

குறள் 746:

எல்லாப் பொருளும் உடைத்தா யிடத்துதவும்

நல்லா ளுடைய தரண்.


போர்ப்பகையைச் சந்திக்க ஏற்ற பொருள்வகைகள்,

ஆள்வலிமை கொண்ட தரண்.

குறள் 747:

முற்றியும் முற்றா தெறிந்தும் அறைப்படுத்தும்

பற்றற் கரிய தரண்.


முற்றுகை இட்டோ, இடாமலோ எப்பகையும்

பற்றற் கரிய தரண்.

குறள் 748:

முற்றாற்றி முற்றி யவரையும் பற்றாற்றிப்

பற்றியார் வெல்வ தரண்.


முற்றுகை இட்டாலும் உள்ளிருந்து போர்ப்பகையை

வெல்வதற் கேற்ற தரண்.

குறள் 749:

முனைமுகத்து மாற்றலர் சாய வினைமுகத்து

வீறெய்தி மாண்ட தரண்.


உள்ளிருந்து போர்ப்பகையைச் சந்தித்து வெற்றிகொள்ளும்

தற்காப்பைக் கொண்ட தரண்.

குறள் 750:

எனைமாட்சித் தாகியக் கண்ணும் வினைமாட்சி

இல்லார்கண் இல்ல தரண்.


எல்லாச் சிறப்பிருந்தும் கோட்டைக்குள் வீரராக

இல்லையென்றால் என்னபயன்? சொல்.


Sunday, January 10, 2021

மாண்புமிகு லால்பதூர் சாஸ்திரி

 மேனாள் தலைமை அமைச்சர்

மாண்புமிகு லால்பகதூர் சாஸ்திரி நினைவேந்தல்!


11.01.20

நடந்துசென்றே ஆற்றைக் கடந்து தடையை

உடைத்தே படித்தவர்! இந்திய நாட்டின்

அரசியல் வாழ்வில் கறைபடியா நேர்மை

தழைக்கவைத்த சான்றென்றே போற்று.


எளிமை இனிமை நடுநிலைப் பண்பில்

தெளிவான கொள்கையைப் போற்றி்யே நாட்டைத்

தலைதிமிரச் செய்த தலைவரைப் போற்று!

மலைக்கவைத்த சாதனையை வாழ்த்து.

மதுரை பாபாராஜ்

நண்பர் சுந்தரம் அனுப்பியது

 நண்பர் சுந்தரத்திற்கு வணக்கம்.

மொழியாக்கம்


தவறுகள் உங்கள் அனுபவமாய் மாறும்!

அனுபவங்கள் உங்கள் தவறைக் குறைக்கும்!

தவறில் இருந்துநீங்கள்  பாடங்கள் கற்றால்

புவிமக்கள் உங்களது வெற்றியைக் கண்டே

அதிலிருந்து கற்கின்றார் காண்.


மதுரை பாபாராஜ்

பாலாவின் சங்கச் சுரங்கத்திற்கு வாழ்த்து

 நிகழ்ச்சிக்கு வாழ்த்து.


களமும் ரோஜா முத்தையா நூலகமும் 

இணைந்து வழங்கும்

கவிஞர் பாலாவின் சங்கச்சுரங்கம்!

இணையப்பத்து -- மூன்றாம் பத்து

நான்காம். உரை!

தலைப்பு: ஆரியர் கயிறாடு பறை!

நாள்: 09.01.21 சனிக்கிழமை மாலை 6.30

ID 817 9565 5462

சங்கச் சுரங்கத்தில் ஆழ்ந்தே அகழ்ந்தெடுத்தே

எங்கெங்கோ சான்றுகளைச் சேகரித்து கேட்போர்க்குச்

சங்க விருந்தளித்த பாலாவை வாழ்த்துவோம்!

வண்டமிழ்போல் வாழ்க மகிழ்ந்து.


பறைவகைகள் எல்லாம் தொகுத்தளித்த பாங்கில்

நிறைவாகச் சென்றதே பேச்சின் திசைகள்!

வெறுப்பு கொல்கிறது! அன்பிற்கோ என்றும்

மரணமில்லை! என்பதே வேறுபாடாம்! என்ற

மகாத்மாவின் பொன்மொழி கண்டோம் உவந்து!

மகத்தான பேச்சுக்கு வாழ்த்து.


இமயமலைச் சாரலில் சிந்துநதிப் பக்கம்

மணலைச் சலித்தேதான் தங்கத்தைச் சேர்க்கும்

மனங்கவர் செய்தி  இலக்கியம் சொல்லும்

அருமையான செய்தியென்றார் வாழ்த்து.


தங்கத்தை வாங்கும் மனிதர் படம்பார்த்தோம்!

சங்கச் சுரங்கத் தலைப்புக்கே ஏற்றவாறு

கண்முன் பறைகளைக் காட்டினார்! கூத்தாடும்

அன்பர்கள் வாழ்க்கையைச் சொன்னார்கள் கோரிக்கை

தந்தார் அரசுக்குத் தான்.


தெருவில் அருகருகே துன்பப் பறையும்

திருமண வீட்டிலே இன்பப் பறையும்

ஒலிகளை மீட்டும் வேறுபாடு கொண்ட

கவிதைகள் சொன்னார் படித்து.


வெளிநாட்டுப் பேராசிரியைப் பேட்டி தமிழில்

அளித்ததைக் கேட்டோம் வியந்து.


அருமை நிகழ்வில் பலப்பல செய்தி!

தருவித்த பாலா தொடர்க நிகழ்வை!

புருவம் உயர்த்தும் உழைப்பாலே பாலா

தருகின்றார் வாழ்கபல் லாண்டு.


மதுரை பாபாராஜ்

73 அவையஞ்சாமை

 குறள்களுக்குக் குறள்வடிவில் கருத்து

73 அவையஞ்சாமை

குறள் 721:

வகையறிந்து வல்லவை வாய்சோரார் சொல்லின்

தொகையறிந்த தூய்மை யவர்.


சொற்பொழி வாற்றலுள்ளோர் பேச்சில் தனைமறந்தும்

குற்றமற்ற சொல்சொல்லார் கூறு.

குறள் 722:

கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார்முன்

கற்ற செலச்சொல்லு வார்.


கற்றார்முன் கற்றவற்றை ஏற்குமாறு சொல்பவர்

கற்றாரை விஞ்சுபவ ராம்.

குறள் 723:

பகையகத்துச் சாவார் எளியர் அரியர்

அவையகத் தஞ்சா தவர்.


போர்க்களத்திற் கஞ்சார் பலராவார்! பேச்சரங்கில் 

பேசுவதற் கஞ்சார் சிலர்.

குறள் 724:

கற்றார்முன் கற்ற செலச்சொல்லித் தாங்கற்ற

மிக்காருள் மிக்க கொளல்.


கற்றவர்முன் கற்றதைச் சொல்லியும் மேற்கொண்டு 

கற்றறிந்து கொள்தலும் நன்று.

குறள் 725:

ஆற்றின் அளவறிந்து கற்க அவையஞ்சா

மாற்றங் கொடுத்தற் பொருட்டு.


அவையிலே கேள்வியைச் சந்திக்கும் ஆற்றலுக்குத்

தர்க்கநூல் கற்பது நன்று.

குறள் 726:

வாளொடென் வன்கண்ண ரல்லார்க்கு நூலொடென்

நுண்ணவை அஞ்சு பவர்க்கு.


போர்க்களத்தில் அஞ்சுவோர்க்கு வாளேன்? அவையஞ்சும்

பேர்களுக்கு நூலறிவு ஏன்?

குறள் 727:

பகையகத்துப் பேடிகை ஒள்வாள் அவையகத்

தஞ்சு மவன்கற்ற நூல்.


பகைக்கஞ்சும் கோழையின் கைவாளும்

கற்றோர்

அவைக்கஞ்சும் நூலறிவும் ஒன்று.

குறள் 728:

பல்லவை கற்றும் பயமிலரே நல்லவையுள்

நன்கு செலச்சொல்லா தார்.


நல்லவையில் சொல்லத் திறனற்றோர்

கற்றிருந்தும்

எந்தப் பயனுமில்லை சொல்.

குறள் 729:

கல்லா தவரிற் கடையென்ப கற்றறிந்தும்

நல்லா ரவையஞ்சு வார்.


கற்றிருந்தும் நல்லார்முன் பேசப் பயப்படுவோர்

கற்காத மானிடர்க்கும் கீழ்.

குறள் 730:

உளரெனினும் இல்லாரொ டொப்பர் களனஞ்சிக்

கற்ற செலச்சொல்லா தார்.

கற்றும் அவைக்கேற்பச் சொல்லாதோர் வாழ்ந்திருந்தும்

சற்றுமிங்கே வாழாதார்க் கொப்பு.Saturday, January 09, 2021

72 அவையறிதல்


 குறள்களுக்குக் குறள்வடிவில் கருத்து!

72 அவையறிதல்

குறள் 711:

அவையறிந் தாராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின்

தொகையறிந்த தூய்மை யவர்.


சொற்களின் தன்மை, அறிஞர், அவையோரின்

பண்பறிந்து பேசுதல் நன்று.

குறள் 712:

இடைதெரிந்து நன்குணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின்

நடைதெரிந்த நன்மை யவர்.


அவையின் நிலையறிந்து காலம் அறிந்தே

சுவையாகப் பேசவேண்டும் சொல்.

குறள் 713:

அவையறியார் சொல்லல்மேற் கொள்பவர் சொல்லின்

வகையறியார் வல்லதூஉம் இல்.


அவையின் இயல்பறியா பேச்சென்றால்

சொல்லின்

வகையும் திறனுமற்ற பேச்சு.

குறள் 714:

ஒளியார்முன் ஒள்ளிய ராதல் வெளியார்முன்

வான்சுதை வண்ணங் கொளல்.


அறிஞர்கள் முன்பு அறிவுடன் பேசு!

அறிவிலார்முன் பேசாமை நன்று.

குறள் 715:

நன்றென் றவற்றுள்ளும் நன்றே முதுவருள்

முந்து கிளவாச் செறிவு.


அறிஞர் அவையிலே முந்திநின்று பேசும்

அறியாமை விட்டே அடக்கத்தைக் காக்கும்

நெறியொன்றே நன்மை தரும்.

குறள் 716:

ஆற்றின் நிலைதளர்ந் தற்றே வியன்புலம்

ஏற்றுணர்வார் முன்னர் இழுக்கு.


அறிஞர் அவையில் பிழையான பேச்சோ

நெறியொழுக்கம் வீழ்ந்ததுபோ லாம்.

குறள் 717:

கற்றறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடறச்

சொற்றெரிதல் முன்னர் இழுக்கு.


அறிஞரின் கல்வித் திறனுக்குச் சான்றோ

செறிவான மாசற்ற பேச்சு.

குறள் 718:

உணர்வ துடையார்முன் சொல்லல் வளர்வதன்

பாத்தியுள் நீர்சொரிந் தற்று.


பேச்சை உணர்வோர்முன் பேசுவது பாத்தியில்

நீரூற்றும் நற்பயன்போ லாம்.

குறள் 719:

புல்லவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல்லவையுள்

நன்கு செலச்சொல்லு வார்.


நல்லோர் அவையிலே பேசும் திறன்படைத்தோர்

பொல்லாதோர் முன்தவிர்த்தல் நன்று.

குறள் 720:

அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்தற்றால் தங்கணத்தர்

அல்லார்முன் கோட்டி கொளல்.


ஒத்த உணர்வற்றோர் கூட்டத்தில்  பேசல்,

கழிவுநீரில்

கொட்டிய நல்லமுதுக் கொப்பு.


திருமதி நிலமங்கை திருவாசகம் கைவண்ண ஓவியம்

 அய்யா,அம்மாவுக்கு வணக்கம்!


தொட்டியில் மஞ்சள் மலர்கள்! பக்கத்தில்

மட்டற்ற உற்சாகம் பொங்கி வழிந்திட

அட்டகாச மாகத்தான் மங்கை நடனமாடித்

துள்ளுகின்ற ஓவியம் 

அம்மாவின் கைவண்ணம்!

பல்லாண்டு வாழ்க மகிழ்ந்து.


மதுரை பாபாராஜ்


71 குறிப்பறிதல்

 குறள்களுக்குக் குறள்வடிவில் கருத்து

71


குறிப்பறிதல்

குறள் 701:

கூறாமை நோக்கிக் குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும்

மாறாநீர் வையக் கணி.


சொல்லாமல் இங்கே முகக்குறிப்பைச் சொல்பவர்

இவ்வுலகம் மெச்சும் நகை.

குறள் 702:

ஐயப் படாஅ தகத்த துணர்வானைத்

தெய்வத்தோ டொப்பக் கொளல்.


துல்லியமாய் உள்ளம் நினைப்பதைச் சொல்பவர்

தெய்வத்திற் கொப்பாவார் கூறு.

குறள் 703:

குறிப்பிற் குறிப்புணர் வாரை உறுப்பினுள்

யாது கொடுத்துங் கொளல்.


முகக்குறிப்பை வைத்தே அகக்குறிப்பைச் சொல்வோர்

திறனறிந்து தக்கவைத்தல் நன்று.

குறள் 704:

குறித்தது கூறாமைக் கொள்வாரோ டேனை

உறுப்போ ரனையரால் வேறு.


குறிப்பறிவோர் மற்றும் அறியாதோர்  என்றால்

அறிவால்தான் என்போம்! உறுப்புகளால் அல்ல!

அறிவே மனிதன் திறன்.

குறள் 705:

குறிப்பிற் குறிப்புணரா வாயின் உறுப்பினுள்

என்ன பயத்தவோ கண்.


குறிப்பறிந்து சொல்லாதோன் கொண்டிருக்கும் கண்கள்

உறுப்பன்றி என்னபயன் கூறு?

குறள் 706:

அடுத்தது காட்டும் பளிங்குபோல் நெஞ்சம்

கடுத்தது காட்டும் முகம்.


கண்ணாடி உள்ளதைக் காட்டுதல்போல் உள்ளத்தில்

உள்ளதைக் காட்டும் முகம்.

குறள் 707:

முகத்தின் முதுக்குறைந்த துண்டோ உவப்பினும்

காயினும் தான்முந் துறும்.


வெறுப்பு விருப்பை முகம்போல காட்டும்

அறிவுமிக்க தொன்றில்லை வேறு.

குறள் 708:

முகநோக்கி நிற்க அமையும் அகநோக்கி

உற்ற துணர்வார்ப் பெறின்.


அகத்தில் உள்ள குறிப்பறி வோரோ

முகம்நோக்கி நின்றால்போ தும்.

குறள் 709:

பகைமையும் கேண்மையும் கண்ணுரைக்கும் கண்ணின்

வகைமை உணர்வார்ப் பெறின்.


குறிப்பறியும் விற்பன்னர்  பகையா? உறவா?

குறிப்பறிவார் கண்களைப் பார்த்து.

குறள் 710:

நுண்ணியம் என்பார் அளக்குங்கோல் காணுங்காற்

கண்ணல்ல தில்லை பிற.


நுண்ணறி வாளருக்கோ  உள்ளத்தை நன்களக்க

கண்கள் அளவுகோலாம் கூறு.